Page Title

SAT 9/26 10 AM: Shabbat Morning Service

9/26/20 - 10:00 AM - via Zoom

Saturday, September 26
Shabbat Morning Service
Shabbat Shuva
Parashat Ha'Azinu (Deut. 32:1 -
32:52)
Haftarah (II Samuel 22:1 -22:51)
9:00 a.m. Torah study
10:00 a.m. Worship
Leader: Member ledRETURN