Page Title

SAT 11/23: Shabbat Services with Torah Study

11/23/19 - 10:00 AM - SJC Building

Saturday, November 23
Parsha Chayei Sarah Genesis (23:1 - 25:18)
9:00 a.m. Torah Study
10:00 a.m. Worship
Torah Study Leader: Phil Saxe
Leader: Richard White
Haftarah Reader: Jackie Land
@12:00 p.m. KiddushRETURN